Fight Card

Evgeny Tishchenko Tishchenko

12-1-0
Match 1

Aleksei Egorov Egorov

12 - 1 - 0

Evgeny Tishchenko Tishchenko

12-1-0
Match 2

Aleksei Egorov Egorov

12-1-0