Fight Card

Naoya Inoue Inoue

25-0-0
Match 1

Marlon Tapales Tapales

37 - 3 - 0

Naoya Inoue Inoue

25-0-0
Match 2

Marlon Tapales Tapales

37-3-0

Seiya Tsutsumi Tsutsumi

9-0-2
Match 3

Kazuki Anaguchi Anaguchi

6-0-0

Kanamu Sakama Sakama

8-0-0
Match 4

John Paul Gabunilas Gabunilas

10-2-0

Yoshiki Takei Takei

7-0-0
Match 5

Mario Diaz Maldonado Maldonado

21-6-0

Andy Hiraoka Hiraoka

22-0-0
Match 6

Sebastian Diaz Maldonado Maldonado

18-6-1

Suguru Ishikawa Ishikawa

3-5-1
Match 7

Fuga Uematsu Uematsu

1-0-0

Rikiya Sato Sato

debut
Match 8

Keisuke Endo Endo

0-2-0